Arvutiõpe algajatele

 

PROJEKT: PRIORITEETSETE VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMINE 2016-2019

 

1. Õppekava “Arvutiõpe algajatele”
2. Õppekavarühm: Arvutikasutus (ISCED – F 2013) 0611
3. Õpiväljundid

Õppija:
 teab arvuti peamisi kasutusvõimalusi, on omandanud arvuti kasutamise põhioskused;
 teab interneti kasutusvõimalusi, tal on ülevaade sellega seonduvatest ohtudest/riskidest;
 teab olulisemaid interneti otsimootoreid ja oskab internetist otsida talle vajalikku informatsiooni;
 on tutvunud tekstitöötlusprogrammiga, suudab luua, salvestada ja edastada tekstifaile;
 oskab luua ja kasutada e-posti kontot.
4. Koolituse sihtgrupp
Vähese digipädevusega inimesed
5. Õpingute alustamise eeltingimused: Õpinute alustamiseks ei ole vajalikke eeltingimusi, samuti pole vajalikud eelteadmised arvuti kasutamisest.
6. Õppe maht kokku 12 tundi (auditoorne ja praktiline töö arvutiklassis)
7. Õppe sisu
 Arvuti käsitsemise põhioskused (Windowsi baasil)
 Tekstitöötlus (vabavaralise Libre Office Writeri baasil)
 Internet kui suhtlusvahend
 Infootsing internetist
 Google võimalused – gmail, dokumentide laadimine googlesse, google kalender, erinevad suhtlusvõimalused.
Põhimeetodid: loeng, näidete analüüs, ülesanded, praktilised tööd
8. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus: Koolituste korraldamiseks olemas renoveeritud õppeklass Anija mõisa II korrusel pinnaga 38 m², arvutiterminal 10 arvutikohaga, internetiühendus, dataprojektor, ekraan + 20 õppijakohta.
9. Õppematerjalide loend: Õppematerjalid saab osaleja koolituse käigus.
10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetööst, ülesannete sooritamine käsitletud teemades ja praktiliste harjutuste vigadeta sooritamine.
11. Nõuded koolitajale: Koolitajal on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

12. KURSUS TOIMUS 28.10 ja 04.11.2017. meie II korruse õppeklassis Anija mõisas. 

KURSUSEL OSALES 7 inimest.

 

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.