Eesti keel algajatele (B1)

PROJEKT: “PRIORITEETSETE VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMINE 2016-2019”

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT

2. Õppekava nimetus: „Eesti keel algajatele (B1)”

3. Õppekava rühm: (ISCED-F-2013): 0231 Keeleõppe õppekavarühm

4. Kursuse maht: 40 ak/h auditoorset tööd

5. Kursuse sihtgrupp: vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud

6. Õppe alustamiseks vajalikud tingimused: Eesti keele valdamine tasemel A2

7. Õppe eesmärk: Koolituse läbinu julgeb ja oskab lihtsate sõnadega kaasa rääkida igapäevastel teemadel. Ta tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mõistab tavakõnet ja lihtsamaid tekste ning oskab end väljendada lihtsamate sõnade abil kõnes ja kirjas.

8. Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
– saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (perekond, töö, vaba aeg)

– oskab vastata vastata nimetatud teemadel esitatud lihtsamatele küsimustele;

– julgeb ja oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval teemal: pere, hobid, töö.

– saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ning suudab lühikest teksti ümber (edasi) jutustada.

9. Õppe sisu:
1. Mina. Enese tutvustamine;

2. Minu pere, töö ja hobid;

3. Minu isiksuseomadused;

4. Viisakusväljendid igapäevaelus;

5. Olulisimad grammatilised ajavormid

10. Õppemeetodid: Kuulamise-, lugemise- ja kirjutamiseharjutused. Tekstide, jutuajamiste tõlkimine; suuline vestlus. Grupi- ja paaritöö; videoanalüüs; mängud.

11. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:

Hubane koolitusruum, milles igal õppijal on oma laud ja tool; õpetaja saab kasutada sülearvutit ja projektorit; paberi- või seinatahvlit. Õpilase kasutatava õppematerjali (õpimapi) koostab koolitaja.

12. Toetav õppematerjalide loend:

„E nagu Eesti” M. Pesti ja H. Ahi

„Kirjuta mulle” II osa M. Kitsnik

„Saame tuttavaks” II osa S. Tomingas

„Tere!” 2. osa I. Mangus ja M. Simmul

„Naljaga pooleks” 2. osa M. Kitsnik ja L. Kingissepp ( üks antud valikust)

B1 tasemele „Avatud uksed” M. Kitsnik ja L Kingissepp

13. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamiseks on vajalik kohalkäimine 75% ulatuses õppe akadeemilistest tundidest ja vormistatud kodutööd. Kursuse lõpus sooritab õppur testi koolituse käigus õpitud teemadel.
Väljastatav dokument on tunnistus (kui õppija on õpiväljundid saavutanud) ning tõend, kui õppija on õppetööst osa võtnud minimaalselt 50% akadeemiliste tundide mahust ning õpiväljundid jäävad saavutamata.

14. Nõuded koolitajale.

– Pedagoogika MC (võrdsustatud) 1989.a Tallinna Pedagoogika Instituut ja sotsiaaltöö MC 2008.a;

– Tallinna Ülikool, eesti keele õpetamise kõrgharidus lisaerialana 1997.a;

– Tallinna Pedagoogikaülikool, 2012.a „Täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolitus” 186 tundi;

– Töökogemus eesti keele kui teise keele õpetajana alates 2007-ndast aastast Tallinna Vaimse Tervise Keskuses 80 tundi aastas;

– Vabahariduskooli „Koit” koolitaja 5-6 korda 30 – 40 tundi A1 – B1;

– 2012-2013 Tallinnas Sola Integra OÜ keeleõppe kursused töötutele 3 x 300 tundi – 80 – 85% õppuritest läbis keelekategooria tõstmise keeleeksami.

Koolitaja: Tiina Tursman

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Koolitus toimus kevadel 2018 Kehra raamatukogus.

Vaata ka Vabahariduskooli KOIT Facebooki lehte!

NB! Nimetatud koolitused on õppijale tasuta, ent paneme kõikidele registreerujatele südamele, et broneeritud kursusekohta tuleb suhtuda tõsiselt ning kui oled end osaleda soovijana üles andnud, oled kohustatud koolitusele ilmuma. 

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.