EESTI KEELE SUHTLUSKURSUS

PROJEKT:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020
Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062

Õppekava nimetus „Eesti keele suhtluskursus”

Õppekavarühm: 0231 keeleõpe (ISCED-F2013)

Võtmepädevus: Võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (perekond, töö, vaba aeg)
 • oskab vastata nimetatud teemadel esitatud lihtsamatele küsimustele;
 • julgeb ja oskab ettevalmistuseta end tutvustada (nimi, perekond, amet)
 • saab lugemisel aru lihtsamatest tekstidest

Õppe sisu:

 • Mina. Enese tutvustamine
 • Minu pere, töö ja hobid
 • Minu isiksuseomadused
 • Viisakusväljendid igapäevaelus

Õppemeetodid:

 • Kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisharjutused.
 • Tekstide tõlkimine ja võõraste sõnade määramine (võõrsõnade õppimine)
 • Suuline vestlus
 • Grupi- ja paaritöö
 • Mängud

Õppematerjalide loend:

 • „Tere!” I osa (I. Mangus ja M. Simmul)
 • „Kirjuta mulle” I osa (M. Kitsnik)
 • „Saame tuttavaks” I osa (S. Tomingas)

Kursusel jagatavad töölehed õpimapi koostamiseks jagab koolitaja kohapeal.

Sihtgrupp:

 • Vähese riigikeeleoskusega täiskasvanud

Alustamise tingimused:

 • Kuulumine sihtgruppi

Lõpetamise tingimused:

 • Osalemine 75% ulatuses auditoorse töö mahust
 • Nõuetekohaselt vormistatud õpimapp

Hindamismeetodid:

 • Pidev tagasisidestamine ja peegeldus koolitaja ja õpilase vahel
 • Õpimapi koostamine

Hindamiskriteeriumid:

 • Aktiivne kaasalöömine vestlustes
 • Isiklik “õpimapp”

Väljastatavad dokumendid:

 • Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus
 • Katkestanud või lõpetamise tingimusi mitte täitnud osalejatele väljastatakse tõend.

Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:

Õppimine toimub Kehra Raamatukogu lugemissaalis 1x nädalas õhtuti, mil raamatukogu on teistele külastajatele suletud. Ruumis on võimalik kasutada kaasagseid seadmeid (projektor, helitehnika), samuti pabertahvlit. Ruumis on mugavad toolid-lauad.

Koolitaja kvalifikatsioon:

 • Pedagoogika MC (võrdsustatud) 1989.a Tallinna Pedagoogika Instituut ja sotsiaaltöö MC 2008.a;
 • Tallinna Ülikool, eesti keele õpetamise kõrgharidus lisaerialana 1997.a;
 • Tallinna Pedagoogikaülikool, 2012.a „Täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolitus” 186 tundi;
 • Töökogemus eesti keele kui teise keele õpetajana alates 2007. aastast Tallinna Vaimse Tervise Keskuses 80 tundi aastas;
 • Vabahariduskooli „Koit” koolitaja 7 korda 30 – 40 tundi A1 – B1;
 • 2012-2013 Tallinnas Sola Integra OÜ keeleõppe kursused töötutele 3 x 300 tundi – 80 – 85% õppuritest läbis keelekategooria tõstmise keeleeksami.

KOOLITAJA: TIINA TURSMAN

KOOLITUS TOIMUS 13.01 – 20.02.2020. E ja N õhtuti kell 18 Kehra Raamatukogu lugemissaalis (Fr.R.Kreutzwaldi 6)

AITÄH KOOLITAJALE JA OSALEJATELE!

Facebook: Vabahariduskool KOIT

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.