Isiksuslik kasv ja eneseareng

PROJEKT: “PRIORITEETSETE VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMINE 2016-2019”

el_sotsiaalfond_horisontaalne

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT

2. Õppekava nimetus: „Isiksuslik kasv ja eneseareng“

3. Õppekava rühm (ISCED- F 2013): 031 Sotsiaal- ja kätumisteadused

4. Kursuse maht: 15 ak/h auditoorset tööd + 4h iseseivat tööd kodus

5. Kursuse sihtgrupp: igas vanuses madala haridustasemega, majanduslikult mitteaktiivsed (k.a. töötud);

6. Õppe alustamiseks vajalikud tingimused: puuduvad

7. Õppe eesmärk: Koolituse läbinu enesehinnang on tõusnud, ta mõistab paremini nii ennast kui teisi. Kursuse läbinu suudab efektiivselt kuulata, partnerile oma soove ja vajadusi selgitada ja end kehtestada. Õppija tunneb ära stressile viitivad sümptomid ning oskab neile õigeaegselt reageerida.

8. Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanud õppija:
analüüsib oma meeleseisundit ja tunneb ära stressile ja/või depressioonile viitavaid sümptomeid
tõstab oma enesehinnangut läbi praktiliste tegevuste;
kuulab teisi ja kehtestab end oma emotsioone talitsedes;
on positiivne ja enesearengule orienteeritud.

9. Õppe sisu:
Kohtumine iseendaga: lõdvestumistehnikad;
Kriis, valu ja valukontroll. Stress ja hirmud;
Suhted: suhtlusstiilid, mina-teade, suhtlusrollid, kuulamine;
Enesekasvatus: motivatsioon, eneseteadlikkus, eneseväärikus.

10. Õppemeetodid: loeng, grupitööd, näidete analüüs, ülesanded, iseseisevad tööd.

11. Õppekeskkonna kirjeldus: Hubane koolitusruum võimalusega heita matile pikali (lõdvestumistehnikad); dataprojektor, muusika kuulamise võimalus; lauad-toolid. Koolituste korraldamiseks olemas renoveeritud õppeklass Anija mõisa II korrusel pindalaga 38 m².

12. Õppematerjalide loend: Õppematerjalid saab osaleja koolituse käigus.

13. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 
Õppekava lõpetamise tingimuseks on õppetöös osalemine vähemalt 80% ulatuses.
Väljastatav dokument on tõend.

14. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajatel on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal, koolitamise kogemus ning
soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse.
Koolitaja: Kairi Kilp

 

Koolitus toimus 31. märtsil ja 1. aprillil 2018 Kehra Sotsiaalkeskuses.

AITÄH KÕIKIDELE OSALENUTELE, ERILINE TÄNU KOOLITAJALE JA KEHRA SOTSIAALKESKUSELE!

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.