Lihte kujundamine arvuti abil

PROJEKT: PRIORITEETSETE VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMINE 2016-2019

 

1. Õppekava nimi: „Lihtne kujundamine arvuti abil”
2. Õppekavarühm: Arvutikasutus (ISCED – F 2013) 0611
3. Õpiväljundid:

Õppija
 oskab Internetist otsida talle vajalikku informatsiooni (otsimootorid, infootsingu oskused);
 oskab leida avalikuks kasutamiseks lubatud pildi- ja tekstimaterjali;
 oskab kasutada vabavaralisi kujundus- ja esitlusprogramme (PosterMyWall; Prezi jt.), mis lihtsustavad kuulutuste/teadete, töölehtede ja -plaanide koostamist;
 omab arvutiprogrammidega kujundamise põhioskusi (teate/kuulutuse ülesehitus; olulise eraldamine vähemolulisest, rõhutamine ja esiletõstmine jne.)
4. Koolituse sihtgrupp
Keskmise digipädevusega erialase ettevalmistuseta inimesed
5. Õpingute alustamiseks vajalikud tingimused: Õpingu alustamiseks on vajalikud arvutialased algteadmised, teksti- ja tabelitöötluse algelised oskused.
5. Õppe maht kokku 10 tundi (auditoorne ja praktiline töö arvutiklassis).
6. Õppe sisu
 infootsing internetist (tasuta pildi- ja tekstipangad)
 autorikaitse
 kujundamine (Paint, vabavaraline Open Office Draw, esitlusprogramm Prezi; vabavaraline PosterMyWall)
 esitluste loomine (Prezi)
7. Põhimeetodid: loeng, näidete analüüs, ülesanded, praktilised tööd
8. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:
Koolituste korraldamiseks olemas renoveeritud õppeklass Anija mõisa II korrusel pinnaga 38 m², arvutiterminal 10 arvutikohaga, internetiühendus, dataprojektor, ekraan.
9. Õppematerjalide loend
Õppematerjalid saab osaleja koolituse käigus.
10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetööst, ülesannete sooritamine käsitletud teemades ja praktiliste harjutuste vigadeta sooritamine.
11. Nõuded koolitajale: Koolitajal on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal ning täiskasvanute koolitamise kogemus. Meie koolituse viib läbi tunnustatud õpetaja UKU PRAKS.

12. KURSUS TOIMUS: 25.-26.11.2017. Anija mõisas, MTÜ Koostöökoda II korruse arvutiklassis. AITÄH OSALEJATELE!

Kelly Kruusmann, VHK KOIT koolitusjuht; tel. 5635 8890; e-post: info@koostyykoda.ee

 

el_sotsiaalfond_horisontaalne  hm_logo

Koolitus toimub struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 – Projekti nr 2014- 2020.1.06.16.0047

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.