Motivatsioon ja algatusvõime

el_sotsiaalfond_horisontaalne

1. Õppekava nimetus: Motivatsioon ja algatusvõime

2. Õppekava rühm: Isikuareng

3. Õpiväljundid
Kursuse lõpetanud õppija:
– on teadlik enesemotivaatoritest, enesemotivatsiooni- ja loovustehnikatest,
– seab endale eesmärke ja kasutab loovaid lahendusi eesmärkide saavutamiseks,
– on julgem, enesekindlam ja avatum,
– teadvustab õppimise vajalikkust, leiab infot õppimisvõimaluste kohta.

4. Sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Keskhariduseta või erialase hariduseta majanduslikult mitteaktiivsed inimesed;
töötud. Õpingute alustamiseks ei ole vajalikke eeltingimusi.

5. Õppe maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd

6. Õppe sisu ja meetodid
Koolitusel käsitletavad teemad on omavahel tihedalt seotud ning praktilise suunitlusega.
Õppijaid suunatakse arvamust avaldama, oma seisukohti kaitsma, julgelt arutlema ja kaasa mõtlema. Õppesse on läbivalt integreeritud õpioskuste arendamine ning
õppimisvõimaluste tutvustamine.
Motivatsioon ja enesemotivatsioon. Erinevad inimesed, erinevad vajadused, erinevad
motivaatorid. Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet? Minu motivatsiooni allikad.
Kuidas paremini üle saada ebaõnnestumistest? Julgelt unistamine.
Loovus. Miks loovust vaja on? Kuidas käivitada oma loovust? Uute ideede
genereerimine, erinevad tehnikad loovate lahenduste leidmiseks. Mis pärsib loovust ja uusi ideid? Loovus probleemidele lahenduste leidmisel. Kuidas seada eesmärke ja
neid saavutada?
Õppemeetodid: loeng, grupitööd, näidete analüüs, tutvumine erinevate praktikatega,
ülesanded.

7. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus
Koolitus toimub Kehra Noortekeskuse saalis. Kasutada on lauad, projektor, pabertahvel.

8. Õppematerjalide loend
Õppematerjalid saab osaleja koolituse käigus.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamise tingimuseks on õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses.
Väljastatav dokument on tõend.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajatel on kõrgharidus ning psühholoogia-, suhtlemis- ja/või isikuarengu koolituste läbiviimise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse.

KOOLITUS TOIMUS 29.09; 06. ja 13.10 KEHRA NOORTEKESKUSES.

AITÄH KOOLITAJALE ja TOREDALE MEESKONNALE!

Copyright © 2015-2018 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.