SÕNADEST TEGUDENI

PROJEKT:  ETTEVÕTLIK ÕPPIJA 2016-2019

Õppekava nimetus: „Sõnadest tegudeni” (Koolituse “Motivatsioon ja algatusvõime” lühiversioon. Keskendumine enesemotivatsioonile)

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

Võtmepädevus: Algatusvõime ja ettevõtlikkus

Õppe maht: 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • avaldab oma mõtteid ja arvamusi
 • arutleb kaasa grupi- ja individuaalsetes vestlustes

Sihtgrupp:

 • erialase hariduseta inimesed;
 • aegunud kvalifikatsiooniga inimesed1
 • madala sissetulekuga inimesed2
 • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed
 • pikalt lastega kodus olnud lapsevanemad

Alustamise tingimused:

 • Kuulumine sihtgruppi.

Õppe sisu:

Koolitusel käsitletav tõstab koolitatava enesekindlust, on tulevikku vaatav ja optimistlik. Õppijaid suunatakse arvamust avaldama, oma seisukohti kaitsma, julgelt arutlema ja kaasa mõtlema.

 • Motivatsioon ja enesemotivatsioon. Erinevad inimesed, erinevad vajadused
 • Kuidas tekitada tahet? Minu motivatsiooni allikad.
 • Kuidas paremini üle saada ebaõnnestumistest?
 • Enesekäivitus – mis takistab mind astumast reaalseid samme?

Õppemeetodid:

 • Loeng
 • Grupitööd
 • „Ajurünnak”

Õppematerjalide loend:

Kursusel kasutatavad töölehed ja muu õppematerjali koostab ja esitab koolitaja.

Lõpetamise tingimused:

Osalemine 75% ulatuses auditoorse töö mahust.

Hindamismeetodid:

Kujundav hindamine – koolitaja tagasiside kursuse jooksul.

Hindamiskriteeriumid:

Aktiivne kaasalöömine aruteludes ja ülesannetes, vajadusel koolitaja tagasisidest lähtuv iseseisvate ülesannete muutmine ja/või täiendamine.

Väljastavad dokumendid:

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:

Õppimine toimub täiskasvanute koolitamiseks sobilikus koolitusruumis, kus on võimalik kasutada kõiki kaasaegseid tehnilisi seadmeid (projektor, helitehnika), aga ka tahvlit. Ruumis on mugavad toolid-lauad. Osalejatele pakutakse sooja taimeteed.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Koolitajatel on kõrgharidus ning psühholoogia-, suhtlemis- ja/või isikuarengu koolituste läbiviimise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse.

1Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi ja kes ei tööta õpitud erialal.

2Madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast.

KOOLITUS TOIMUS 11.03.2019. RAASIKU SOTSIAALKESKUSES.

AITÄH KÕIKIDELE OSALEJATELE!

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.