Täiendkoolituste kvaliteedi tagamise alused

VHK Koit täiendkoolituste kvaliteedi tagamise alused

VHK Koit lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, teistest täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ja täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest ning VHK Koit õppekorralduse alustest.

MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT on esitanud Haridusportaalis Majandustegevuse teatise, tegevusloa nr on 200317  

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine
Õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele.
Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97;
 • õppekava kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva
  töö maht;
 • õppe sisu
 • õpiväljundid;
 • koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või
  töökogemuse kirjeldus;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • koolituse alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks
  õpiväljundite saavutamisel;
 • lõpetamise tingimused;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud
  konkreetsed õppematerjalid

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Koolitajatel on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal,
  koolitamise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse.
 • Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas
  õppetööks vajaminevad vahendid. Koolitusruumid, õppetehnika ja
  õppevahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 • Õpperuumides on kättesaadavad kohv, tee ja vesi. Õppijatel on võimalus
  einestamiseks ja kohvipausideks.
 • Õppijatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.

4. Täienduskoolitusele tagasiside kogumine

 •  Koolituse kestel koguvad koolitusjuhid ja koolitajad võimalusel
  õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu
  muudatused koolituse korralduses.
 • Peale koolitust küsitakse osalejatelt kirjalikku ja/või suulist tagasisidet.
  Kirjalik tagasiside küsimustik täidetakse olenevalt koolitusest kas
  paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt
 • Tagasiside sisaldab küsimusi õppe sisu, koolitaja ning koolituse
  korralduse kohta. Tagasiside vastused edastatakse koolitajale,
  analüüsitakse ja tulemuste põhjal viiakse vajadusel sisse muudatused
  edasistes koolitustes.

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.