Teadlik õppimine

Projekt “Õpioskus kui võti õppesse” 

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Õppekava “ÕPPIMISOSKUSED”

1. Õppekava nimetus: „Teadlik õppimine”

2. Õppekava rühm (ISCED-F 20013): 0011 Põhiõppekavad

3. Õpiväljundid:
3.1. Õppija teab, mis on formaalne-, informaalne ja mitteformaalne haridus
3.2. Oskab rakendada endale sobivaid õpistrateegiaid
3.3. Koostab õpiplaani ning järgib seda
3.4. Suudab täita õpiülesandeid nii iseseisvalt kui rühmas ning ning jagada omandatud teadmisi.
3.5. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust.

4. Koolituse sihtgrupp: Madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed (ka töötud) kodanikud.

5. Eeltingimused õppeks: puuduvad

6. Õppe maht: 8 ak/h

7. Õppe sisu:
– Mis on õppimine ja miks me õpime?
– Õppimise vormid
– Täiskasvanud õppija
– Millest sõltub õppimise efektiivsus?
– Õpimotivastioon
– Õpistiilid
– Mälu arendamise võtted
– Aja efektiivne kasutamine ja tegevuste planeerimine
– Kaasaegsed interaktiivsed õppimist toetavad vahendid
– Isikliku õpistrateegia loomine ja teadliku ning efektiivse õpiharjumuse kujundamine

8. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:
õppeklass, lauad ja toolid, tehnilised vahendid, paber- või seinatahvel, kirjutusvahendid, paljunduste tegemise võimalus.

9. Õppematerjalide loend:
Anti Kidron „Keskendumiskunst“ Valgus 1994
“Tantsib Einsteiniga” Aripäev 2012
Tudengi käsiraamat https://tudengiveeb.ee/
http://www.kiirlugemine.ee/

Homepage – Journal


Õpetajale ja õppijale http://erinevadoppijad.weebly.com/
P.P. Esitlus L. Kruusmann

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
On kohal olnud 75 % akadeemilistest tundidest ja ära teinud kodutööd.
Väljastatav dokument: tunnistus.

11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õppe- või töökogemuse olemasolu.
Koolitaja on lõpetanud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia MC ( võrdsustatud) eriala 1990.a Tallinna Ülikoolis, omab karjäärinõustaja 6. taseme kutsetunnistust, sooritatud andragoogi kutseeksam.
Töökogemus lastekaitsespetsialistina 2 a, karjäärinõustajana 10 a, täiskasvanute koolitajana 8 a.

Koolitaja: Lydia Kruusmann

KOOLITUS TOIMUS 21. ja 28.09. Kehra Rahvamaja II korruse saalis.

AITÄH KOOLITAJALE JA USINATELE ÕPPIJATELE! EDUKAT ÕPPIMIST EDASPIDISEKS!

 

 

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Projektides osaleb lisaks meie koolituskeskusele kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast üle Eesti.

NB! Nimetatud koolitused on õppijale tasuta, ent paneme kõikidele registreerujatele südamele, et broneeritud kursusekohta tuleb suhtuda tõsiselt ning kui oled end osaleda soovijana üles andnud, oled kohustatud koolitusele ilmuma.

Ajakohast koolitusinfot saad VHK KOIT FB lehelt!

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.